دل شکستن...

هروقت دل کسی روشکستی

روی دیوارمیخی بکوب تاببینی چه قدردلشکستی

هروقت دلشان رابه دست اوردی

میخی راازروی دیواربکن

تاببینی چه قدردل به دست اوردی

اماچه فایده...؟؟؟

که جای میخ هابرروی دیوارمی ماند. 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
kimia

گاﻫﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﯾﺎﺩ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻧﺸﺎن ﺑﻮﺩﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ !