دیروز امروز فردا...

بین هزاران"دیروز" و میلیونها "فردا" ؛
فقط یک "امروز" وجود دارد !
"امروز" را از دست نده ... !!!

/ 1 نظر / 21 بازدید
سحر

درد یعنـی دلــــم بــراش خیلــــی تنـــــگ شده امــــــا هیــــچ غلطــــی نمـی تــونـــم بکنــــم …