مادر...

آدمها ... :

... وقتی کودکند می خواهند برای مادرشان هدیه بخرند ولی پول ندارند .

... وقتی که بزرگتر می شوند ، پول دارند ، ولی وقتِ هدیه خریدن ندارند.

... وقتی که پیر می شوند ، پول دارند ؛ وقت هم دارند ، ولی مادر ندارند !

 

 

/ 1 نظر / 21 بازدید
سحر

خوبم... باورکنید... اشکهاراریخته ام... غصه هاراخورده ام... نبودن هاراشمرده ام... این روزهاکه میگذرند. خالی ام... خالی... خالی ام از خشم. دلتنگی. نفرت... حتی شپق. خالی ام ازادمیت... (دکترشریعتی)